Færdselsloven og euforiserende stoffer

Hvorfor forbyde folk at køre påvirket af euforiserende stoffer?

Af hensyn til trafiksikkerheden, så er det uhensigtsmæssigt at køre i bil eller på/i et andet køretøj mens man er påvirket af visse euforiserende stoffer. Fx så sløver alkohol reaktionstiden samt får en til at køre mere dumdristigt (hurtigere, vildere). Da man ønsker at beskytte borgere som ikke er påvirket af stoffer mod borgere som er, så er det ulovligt at køre med mængder i blodet af diverse stoffer som menes at være farlige for ens køreevner. Samtidig så har vi en velfærdsstat hvor alle borgere deles om udgifter til falck, politi, og sundhedsvæsen. Det betyder at selv hvis personer som kører med stoffer i blodet ikke rammer andre personer (fx hvis de kører et sted uden andre personer), så risikerer de alligevel at være en økonomisk byrde for andre. Sidst, så kunne man anse forbudet som en beskyttelse af borgeren mod sig selv. En slags paternalisme, "far/staten ved bedst" tænkning (Wiki, SEP).

Loven i Danmark i detaljer

Færdselsloven siger:

Spirituskørsel

§ 53. For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

Stk. 2. For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.

§ 54. Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept. 1. pkt. gælder tilsvarende for stoffer, som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.

Stk. 2. Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Stk. 3. Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der af de grunde, der er nævnt i stk. 2, eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

Stk. 4. Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj eller en hest til en person, der af de i stk. 2 nævnte grunde eller på grund af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.

Stk. 5. Har en person på en restauration eller andet serveringssted, hvortil der er offentlig adgang, indtaget spiritus, og værten eller dennes medhjælper ved eller har grund til at antage, at den pågældende er fører af køretøj eller hest og på grund af spiritusindtagelse ikke er i stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde, skal værten eller medhjælperen, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den pågældende i at føre køretøjet eller hesten.

Listen med stoffer som er "klassificeret som farlige for færdselssikkerheden" finder her. Grænseværdien for THC er 0.001 mg. pr. kg. blod. Det vil sige, 0.000,001 g dvs. 1µg THC per liter blod, hvilket er 0.000,000,001 g THC per g blod, en milliardne del.

Grænseværdien for cannabis (THC)

Hvad bør grænsen være? Den skal være tilpas lav til at man ikke rammer folk som ikke er ekstra farlige i trafikken, men høj nok til at man rammer dem som er. Er der nogen som har tænkt mere seriøst over præcise grænseværdier? Jep. Grotenhermen, Franjo, et al. "Developing Science-Based Per Se Limits for Driving under the Influence of Cannabis (DUIC)-Findings and Recommendations by an Expert Panel." Report International Association for Cannabis as Medicine (2005).

Following several rounds of discussion, panel members agreed that a legal limit for THC in the 7–10 ng/mL  range  (measured  in blood serum or plasma, equivalent  to about 3.5–5 ng/mL measured in whole blood) may achieve a reasonable separation of unimpaired from impaired drivers, who pose a higher risk of causing accidents. The panel further arrived at the following findings and conclusions.

Da jeg ikke ved om de danske tal refererer til blod serum (blood serum) eller helblod (whole blood), så er det svært at sige hvad de mener. Men de grænseværdier de anbefaler om er i område 0.000,010 g til 0.000,003,5 g. Altså mellem 3.5 og 10 gange højere end den danske værdi.

Når den danske grænse er så lav, så fører det til et stort antal ufarlige personer bliver dømt. Meget uhensigtsmæssigt. Nogle eksempler på omtale:

Rapporten Narkotikasituationen i Danmark 2012

Fra Narkotikasituationen i Danmark 2012, Sundhedsstyrelsen, s. 74-5:

Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer
Indtil den 1. juli 2007 var kørsel med euforiserende stoffer i blodet alene strafbart, hvis føreren befandt sig i en sådan tilstand, at den pågældende var ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde (føreevnekriteriet). Det betød i praksis, at strafansvar først kom på tale i tilfælde, hvor der kunne føres bevis for, at den pågældende havde indtaget euforiserende stoffer og af den grund havde befundet sig i den ovennævnte tilstand. For at løfte bevisbyrden var det bl.a. nødvendigt at foretage klinisk undersøgelse af den mistænkte. Domfældelse stillede således betydelige krav til politiets efterforskning og anklagemyndighedens bevisførelse.

Den 1. juli 2007 blev der ved en ændring af færdselsloven indført en nulgrænse for kørsel med visse bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet, som føreren ikke har indtaget i henhold til en lovlig recept, eller som føreren har indtaget i henhold til, men ikke i overensstemmelse med en lovlig recept. Efter de nye regler i færdselslovens § 54, stk. 1, skal anklagemyndigheden alene bevise, at førerens blod – under eller efter kørslen – indeholdt bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden. For at øge politiets muligheder for at opdage kørsel under påvirkning af stoffer blev der med lovændringen endvidere indført en mulighed for, at politiet selv kan gennemføre øjenundersøgelser samt sved- og spytprøver.

Lovændringen har medført en væsentlig stigning i antallet af sigtelser for overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1. Således er antallet af sigtelser steget fra 282 i 2007, til 1.101 i 2008, 1.502 i 2009, 1.622 i 2010 og 2.477 sigtelser i 2011.

Overtrædelser af færdselslovens § 54, stk. 1, straffes som udgangspunkt med bøde. Straffen kan imidlertid i nærmere bestemte tilfælde stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.

Med virkning fra den 1. januar 2012 blev § 54, stk. 1, desuden ændret med henblik på at skærpe sanktionerne for så vidt angår de tilfælde af overtrædelse af nulgrænsen, hvor den pågældende har indtaget stoffet uden at have en lovlig recept (hvorimod der ikke tilsigtedes nogen skærpelser med hensyn til de tilfælde, hvor den pågældende har en lovlig recept, men har overskredet den foreskrevne dosis).